Autopesuteenuse üldtingimused 

  1. Üldsätted

1.1. Joonas Valeting OÜ ja kliendi vahel sõlmitud lepingutele kohalduvad alljärgnevad tüüptingimused, mis on kättesaadavad veebilehel https://joonasvaleting.ee ning talletatavad ka pdf-ina antud lingi alusel [link].

1.2. Käesolevad lepingu üldtingimused kuuluvad lepingu eritingimuste juurde ning kujutavad endast lepingu lahutamatut osa.

1.3. Klient kinnitab lepingu sõlmimisega, et tal on olnud võimalus tutvuda käesolevate tüüptingimustega

  1. Autopesuteenuse osutamine

2.1. Joonas Valeting OÜ teostab pesuteenuseid kliendi autole vastavalt sätestatud hinnakirjale (edaspidi Töö). Töö täpsem kirjeldus lepitakse kokku vastavalt kirjalikult taasesitatavas vormis.

2.2. Joonas Valeting OÜ Töö kestus sõltub kliendi auto eripäradest ja seisukorrast, kokkulepitud teenuste osutamisest ning transpordi ajast. Töö teostamise täpsem ajagraafik lepitakse kokku vastavalt kirjalikult taasesitatavas vormis. 

2.3. Pooled võivad kokku leppida, et Joonas Valeting OÜ teostab lisaks Tööle ka täiendavaid lisatöid. Lisatööde hinna kokkuleppimisel lähtuvad pooled mõistlikkuse põhimõttest.

2.4. Klient maksab Joonas Valeting OÜ-le Töö teostamise eest tasu vastavalt kokkulepitud teenuste osutamise eest hinnakirja alusel. Eriti määrdunud/räpase auto korral võib rakenduda lisatasu, kuid mitte rohkem kui 20€.

2.5. Pooled on kokku leppinud, et Töö loetakse vastuvõetuks, kui klient on Töö vastu võtnud. 

2.6. Pooled on kokku leppinud, et Töö loetakse kliendile üleantuks ja kliendi poolt vastuvõetuks juhul, kui auto on kliendile faktiliselt üle antud ja klient on asunud seda kasutama.

2.7. Eelnevast sõltumata loetakse Töö kliendi poolt vastuvõetuks, kui klient alusetult ei võta valminud Tööd vastu ja ei tee seda ka pärast Joonas Valeting OÜ poolt määratud mõistlikku tähtaega. 

  1. Poolte õigused ja kohustused

3.1. Joonas Valeting OÜ-l on õigus:

3.1.1. saada Töö teostamise eest tasu vastavalt lepingule.

3.1.2. nõuda kliendilt Tasu maksmist alates hetkest, mil klient on Töö vastu võtnud.

3.1.3. nõuda kliendilt viivist 0,06% protsenti päevas viivitatud summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest; 

3.1.4.  nõuda kliendilt tasu seoses lepingu täitmise eesmärgil töövõtja valdusesse antud auto hoidmisega. Tasu auto hoidmise eest Joonas Valeting OÜ territooriumil on 18 eur/ööpäevas alates järgmisest päevast peale teostatud tööde lõppu

3.1.5. keelduda auto valduse üleandmisest enne, kui talle on hüvitatud tasu auto hoidmise ja tehtud töö eest.

3.2. Joonas Valeting OÜ kohustub:

3.2.1. teostama Töö vastavalt lepingule, kehtivatele õigusaktidele ja kliendi juhistele.

3.2.2. järgima Töö teostamisel ja korraldamisel kliendi mõistlikke huve ja eesmärke;

3.3. Klient kohustub:

3.3.1. tagama, et auto oleks teenuse osutamise ajaks kättesaadav ja juurdepääsetav.

3.3.2. eemaldama Töö teostamise eesmärgil üleantavast autost enne selle üleandmist kõik kliendile või kolmandatele isikutele kuuluvad asjad (sh isiklikud asjad, kaup jne), mille paiknemine üleantavas autos ei ole Töö teostamise seisukohalt vajalik.

3.3.3.  andma Joonas Valeting OÜ-le viivitamata  täpset ja täielikku teavet auto kohta, et Joonas Valeting OÜ saaks teenust õigesti osutada.

3.3.4. Töö üle vaatama ja vastu võtma mõistliku aja jooksul pärast seda, kui Joonas Valeting OÜ on klienti Töö valmimisest teavitanud.

3.3.5. maksma Joonas Valeting OÜ-le valminud Töö eest Tasu hiljemalt Töö vastuvõtmise hetkel, kui ei ole kokkulepitud teisiti. 

3.4. Kliendil on õigus:

3.4.1. igal ajal tutvuda Töö käiguga, välja arvatud juhul, kui see segaks oluliselt Töö teostamist;

3.4.2. jätta Töö vastu võtmata, kui Töös esineb puudusi, välja arvatud pisipuudused, mis ei takista Töö tulemuse kasutamist;

3.5. Pooled kohustuvad mitte avaldama lepingu sisu kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta ega muud lepingu sõlmimise ja täitmise käigus teatavaks saanud teavet (sh. teise Poole asjaajamist ja majandustegevust puudutavat teavet), mida võib mõistlikult ja arvestades Poolte äritegevuses väljakujunenud tavasid ja praktikat pidada konfidentsiaalseks teabeks.

  1. Poolte vastutus

4.1. Joonas Valeting OÜ ei vastuta autos olevate isiklike asjade kadumise ega kahjustumise eest, v.a raske hooletuse või tahtluse ilmnemise korral.

  1. Lepingu lõppemine

5.1. Leping lõppeb automaatselt Töö valmimise ja selle vastuvõtmise hetkel.